"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

- แผนยุทธศาสตร์
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงาน
- แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- รายงานการประชุม
- รายงานการประเมินความพึงพอใจฯ
- รายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศฯ
-
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- เปิดซองสอบราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศสอบราคา ประกวดราคา
- ประกาศราคากลาง
- ประกาศผลผู้ชนะฯ (รายไตรมาส)
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
- กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง