"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

- แผนยุทธศาสตร์
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงาน
- แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- รายงานการประชุม
- รายงานการประเมินความพึงพอใจฯ
- รายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศฯ
-
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- เปิดซองสอบราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศสอบราคา ประกวดราคา
- ประกาศราคากลาง
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
- กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 กฎกระทรวง
 มติ ครม. และหนังสือเวียนต่างๆ
 รายชื่อกฎหมายต่างประเทศ