"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

- แผนยุทธศาสตร์
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงาน
- แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- รายงานการประชุม
- รายงานการประเมินความพึงพอใจฯ
- รายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศฯ
-
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- เปิดซองสอบราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศสอบราคา ประกวดราคา
- ประกาศราคากลาง
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
- กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

2. การขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

3. การขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

4. การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

5. การขอใช้บริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

6. การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร)

7. การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก)

8. การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม)

9. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน

10. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ

11. การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม

12. การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

13. การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

14. การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

15. การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

16. การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)

17. การขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

18. การขออนุญาตเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

19. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

20. การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

21. การขออนุญาตใช้ห้องออกกำลังกาย(ฟิสเนต)ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร