"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙