รายรับ-รายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

ประจำปี 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2557
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2557
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2558