ถนนสายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

ถนนสายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ค้นหา ถนนสายทาง กดปุ่ม  Ctrl + f  ที่คีบอร์ด

ยส.ถ.1 - 0001 กลาง-ลุมพุก (อบจ.ยส. 3107)
ยส.ถ.1 - 0002 กลาง-เซซง ( อบจ.ยส. 3503)
ยส.ถ.1 - 0003 กระจาย-ศรีฐาน (อบจ.ยส. 3501)
ยส.ถ.1 - 0004 หินสิ่ว-โคกเจิรญ (อบจ.ยส. 3904)
ยส.ถ.1 - 0005 กุดคอก่าน-นาจาน( อบจ.ยส. 3927)
ยส.ถ.1 - 0006 กุดโจด-หวาย (อบจ.ยส. 3928)
ยส.ถ.1 - 0007 กุดเชียงหมี-กุดมะฮง (อบจ.ยส. 3937)
ส.ถ.1 - 0008 กระจาย-ทุ่งมน (อบจ.ยส. 3212)
ยส.ถ.1 - 0009 กุดมะฮง-ห้วยยาง (อบจ.ยส. 3912)
ยส.ถ.1 - 0010 กุดไกรศร-แยกหนองบอน (อบจ.ยส. 3709)
ยส.ถ.1 - 0011 กุดไกรศร-แยกหนองเรือ (อบจ.ยส. 3749)
ยส.ถ.1 - 0012 กุดระหวี่-แยกหนองหิน (อบจ.ยส. 3154)
ยส.ถ.1 - 0013 กุดตากล้า-โนนม่วง (อบจ.ยส. 3242)
ยส.ถ.1 - 0014 เขื่องคำ-เหลี่อม (อบจ.ยส. 3177)
ยส.ถ.1 - 0015 ขี้เหล็ก-หนองเสียว (อบจ.ยส. 3222)
ยส.ถ.1 - 0016 ขี้เหล็ก-มะพริก (อบจ.ยส. 3238)
ยส.ถ.1 - 0017 ขี้ตุ๋น-ดวน (อบจ.ยส. 3412)
ยส.ถ.1 - 0018 แคนน้อย-ผักบุ้ง (อบจ.ยส. 3234)
ยส.ถ.1 - 0019 ค้อวัง-ตูม (อบจ.ยส. 3402)
ยส.ถ.1 - 0020 ค้อวัง-หมากมาย (อบจ.ยส. 3403)
ยส.ถ.1 - 0021 คูสองชั้น-คุม (อบจ.ยส. 3304)
ยส.ถ.1 - 0022 คูสองชั้น-ปลาปึ่ง (อบจ.ยส. 3322)
ยส.ถ.1 - 0023 คุ้ม-ปลาปึ่ง (อบจ.ยส. 3308)
ยส.ถ.1 - 0024 คำแหลม-ขี้เหล็ก (อบจ.ยส. 3217)
ยส.ถ.1 - 0025 คำม่วง-สะแนน (อบจ.ยส. 3211)
ยส.ถ.1 - 0026 คำกลาง-ทุ่งมน ( อบจ.ยส. 3250)
ยส.ถ.1 - 0027 คำเกิด-ทุ่งมน (อบจ.ยส. 3509)
ยส.ถ.1 - 0028 คำเกิด-โซง ( อบจ.ยส. 3236)
ยส.ถ.1 - 0029 คำแขนศอก-โนนโพธิ (อบจ.ยส. 3616)
ยส.ถ.1 - 0030 คำบอน-ค้อเหนือ (อบจ.ยส. 3178)
ยส.ถ.1 - 0031 คำฮี-คำครตา (อบจ.ยส. 3171)
ยส.ถ.1 - 0032 อ่างสมบูรณ์-เหล่าหันทราย (อบจ.ยส. 3909)
ยส.ถ.1 - 0033 คำก้าว-หนองมาลา (อบจ.ยส. 3753)
ยส.ถ.1 - 0034 คำผักกูด-พรเจริญ (อบจ.ยส. 3745)
ยส.ถ.1 - 0035 คำน้ำสร้าง-คำบอน (อบจ.ยส. 3736)
ยส.ถ.1 - 0036 คำน้ำสร้าง-คำไหล ( อบจ.ยส. 3722)
ยส.ถ.1 - 0037 คำเตย-โนนเปือย (อบจ.ยส. 3803)
ยส.ถ.1 - 0038 คำเตยตาหา-ทุ่งเศรษฐี (อบจ.ยส. 3809)
ยส.ถ.1 - 0039 ค้อ-กำแมด (อบจ.ยส. 3619)
ยส.ถ.1 - 0040 แคนน้อย-เลียบ (อบจ.ยส. 3245)
ยส.ถ.1 - 0041 โคกโก่ย-หัวขัว (อบจ.ยส. 3229)
ยส.ถ.1 - 0042 โคกยาว-นาโส่ (อบจ.ยส. 3607)
ยส.ถ.1 - 0043 โคกสวาท-คำกลาง (อบจ.ยส. 3735)
ยส.ถ.1 - 0044 โคกสะอาด-กำแมด (อบจ.ยส. 3524)
ยส.ถ.1 - 0045 โคกสะอาด-หนองเหี่ย ( อบจ.ยส. 3535)
ยส.ถ.1 - 0046 พืชคาม-คำเตยใต้ (อบจ.ยส. 3910)
ยส.ถ.1 - 0047 โคกสะอาด-แยกเหล่าหันทราย ( อบจ.ยส. 3956)
ยส.ถ.1 - 0048 โคกสะอาด-แยกห้วยลิงโจน (อบจ.ยส. 3945)
ยส.ถ.1 - 0049 โคกสี-แยกนาเวียง (อบจ.ยส. 3733)
ยส.ถ.1 - 0050 แจ้งสนิท-สงเปือย (อบจ.ยส. 3207)
ส.ถ.1 - 0051 แจ้งสนิท-แหล่งแป้น-กุ่นจาน (อบจ.ยส. 3206)
ยส.ถ.1 - 0052 แจ้งสนิท-สว่าง (อบจ.ยส. 3233)
ยส.ถ.1 - 0053 แจ้งสนิท (ดอนมะฮวน)-ดอนเดือยไก่-บากเรือ (อบจ.ยส. 3202)
ยส.ถ.1 - 0054 ถนนแจ้งสนิท(นาถ่ม)-ดอนเดือยไก่ (อบจ.ยส. 3213)
ยส.ถ.1 - 0055 แจ้งสนิท(ตาดทอง)-ดงบัง (อบจ.ยส. 3111)
ยส.ถ.1 - 0056 แจ้งสนิท(ค้อเหนือ)-บ้านพลับ (อบจ.ยส. 3106)
ยส.ถ.1 - 0057 แจ้งสนิท(หนองนางตุ้ม)-ขั้นใดใหญ่ (อบจ.ยส. 3108)
ยส.ถ.1 - 0058 แจ้งสนิท(ดู่ทุ่ง)-ผือ-สำโรง (อบจ.ยส. 3110)
ยส.ถ.1 - 0059 แจ้งสนิท(ตาดทอง)-เขืองคำ (อบจ.ยส. 3150)
ยส.ถ.1 - 0060 แจ้งสนิท(ลุมพุก)-กุดกุง (อบจ.ยส. 3209)
ยส.ถ.1 - 0061 แจ้งสนิท(ลุมพุก)-นาเวียง-ลำเซบาย (อบจ.ยส. 3227)
ยส.ถ.1 - 0062 แจ้งสนิท(ตาดทอง)-เขื่องคำ-ขุมเงิน (อบจ.ยส. 3104)
ยส.ถ.1 - 0063 แจ้งสนิท(ตาดทอง)-กว้างใหม่พัฒนา (อบจ.ยส. 3164)
ยส.ถ.1 - 0064 แจ้งสนิท(ประชาสรรค์)-กว้างใหม่พัฒนา (อบจ.ยส. 3129)
ยส.ถ.1 - 0065 จานทุ่ง-กุดน้ำใส (อบจ.ยส. 3411)
ยส.ถ.1 - 0066 เชือก-สามเพีย (อบจ.ยส. 3151)
ยส.ถ.1 - 0067 เชือก-คำฮี (อบจ.ยส. 3117)
ยส.ถ.1 - 0068 เชือก-ม่วงอ่อน (อบจ.ยส. 3116)
ยส.ถ.1 - 0069 เชียงเครือ-ศรีฐาน (อบจ.ยส. 3504)
ยส.ถ.1 - 0070 เชียงเพ็ง-สระเกษ (อบจ.ยส. 3511)
ยส.ถ.1 - 0071 เชียงเพ็ง-บ้านกลาง (อบจ.ยส. 3525)
ยส.ถ.1 - 0072 เชียงเพ็ง-นาดี (อบจ.ยส. 3501)
ยส.ถ.1 - 0073 เชียงเพ็ง-โคกหินแห่(แยกบ้านนาดี) (อบจ.ยส. 3514)
ยส.ถ.1 - 0074 ซำ-บ่อบึง-นำอ้อม (อบจ.ยส. 3302)
ยส.ถ.1 - 0075 ดงบัง-ดวนน้อย (อบจ.ยส. 3405)
ยส.ถ.1 - 0076 ดงมะหรี่-โพนเมือง (อบจ.ยส. 3413)
ยส.ถ.1 - 0077 ดงมะหรี่-ฟ้าห่วน (อบจ.ยส. 3409)
ยส.ถ.1 - 0078 ดงแคนใหญ่-แคนน้อย (อบจ.ยส. 3228)
ยส.ถ.1 - 0079 ดงแคนใหญ่-ยางน้อย (อบจ.ยส. 3220)
ยส.ถ.1 - 0080 ดงแคนใหญ่ - นาแก (อบจ.ยส. 3221)
ยส.ถ.1 - 0081 ดงแคนใหญ่-ปลาอีด-นาหลู่ (อบจ.ยส. 3230)
ยส.ถ.1 - 0082 ดงเจริญ-ทุ่งมน (อบจ.ยส. 3251)
ยส.ถ.1 - 0083 ดง-โซง (อบจ.ยส. 3240)
ยส.ถ.1 - 0084 ดงเจริญ-เหล่าโป่ (อบจ.ยส. 3248)
ยส.ถ.1 - 0085 ดงเจริญ-แยกเหล่าโป่ (อบจ.ยส. 3247)
ยส.ถ.1 - 0086 ดงมะไฟ-ดู่ลาด (อบจ.ยส.3601)
ยส.ถ.1 - 0087 ดงมะไฟ-โพนงาม (อบจ.ยส. 3609)
ยส.ถ.1 - 0088 หนองมาลา-หนองแคน-หนองผือน้อย (อบจ.ยส. 3743)
ยส.ถ.1 - 0089 ดอนกอง-นาสะไมย์ (อบจ.ยส. 3119)
ยส.ถ.1 - 0090 ดอนผึ้ง-ยางน้อย (ตอนที่3) ( อบจ.ยส. 3326)
ยส.ถ.1 - 0091 ดอนวาย-ชัยชนะ (อบจ.ยส. 3608)
ยส.ถ.1 - 0092 ดอนผึ้ง-ทรายงาม (อบจ.ยส. 3202)
ยส.ถ.1 - 0093 ดอนฮี-โคกสูง (อบจ.ยส. 3914)
ยส.ถ.1 - 0094 ดอนฮี - แยกโนนสวรรค์
ยส.ถ.1 - 0095 ดอนฮี-แยกบ้านนางาม (อบจ.ยส. 3942)
ยส.ถ.1 - 0096 ดู่ทุ่ง-โพนขวาว (อบจ.ยส. 3128)
ยส.ถ.1 - 0097 ด่าน-ดงสวาง (อบจ.ยส. 3922)
ยส.ถ.1 - 0098 ด่าน-แยกบ้านคำไหล (อบจ.ยส. 3957)
ยส.ถ.1 - 0099 ด่าน-แยกบ้านป่าเตย (อบจ.ยส.3930)
ยส.ถ.1 - 0100 ด่าน-หินโหง่น (อบจ.ยส. 3916)
ยส.ถ.1 - 0101 เดิด-ทุ่งแต้ (อบจ.ยส. 3101)
ยส.ถ.1 - 0102 เดิด-ดู่ทุ่ง (อบจ.ยส. 3157)
ยส.ถ.1 - 0103 แดง-จำปา (อบจ.ยส. 3727)
ยส.ถ.1 - 0104 แดง-คำผักหนาม (อบจ.ยส. 3724)
ยส.ถ.1 - 0105 ดอนมะยาง-หนองแสง-นาห่อม (อบจ.ยส. 3216)
ยส.ถ.1 - 0106 ดอนมะยาง-นาห่อม (อบจ.ยส. 3257)
ยส.ถ.1 - 0107 ตาดบก-หินสิ่ว ( อบจ.ยส. 3915)
ยส.ถ.1 - 0108 เต่าไห-กุดเป่ง ( อบจ.ยส. 3515)
ยส.ถ.1 - 0109 โต่งโต้น-บ้านค้อ (อบจ.ยส.3161)
ยส.ถ.1 - 0110 ตูม-ผีผ่วน-เหล่าน้อย-คูสะ (อบจ.ยส. 3408)
ยส.ถ.1 - 0111 ทรัพย์เจริญ-โชคชัยพร (อบจ.ยส. 3813)
ยส.ถ.1 - 0112 ทรัพย์เจริญ-ตาดไฮ ( อบจ.ยส. 3819)
ยส.ถ.1 - 0113 ทรัพย์เจริญ-นางช้างเฒ่า (อบจ.ยส. 3820)
ยส.ถ.1 - 0114 ทรายมูล-ดู่ลาด (อบจ.ยส. 3603)
ยส.ถ.1 - 0115 ทรายมูล-นาโป่ง (อบจ.ยส. 3620)
ยส.ถ.1 - 0116 ทรายมูล-โสกผักหวาน (อบจ.ยส. 3613)
ยส.ถ.1 - 0117 ทรายมูล-ดงมะไฟ (อบจ.ยส. 3604)
ยส.ถ.1 - 0118 ทุ่งแต้-นาสีนวล (อบจ.ยส. 3147)
ยส.ถ.1 - 0119 ทุ่งแต้ - ทรายมูล
ยส.ถ.1 - 0120 ทุ่งแต้-คำฮี (อบจ.ยส. 3102)
ยส.ถ.1 - 0121 ทุ่งนางโอก-คำน้ำเกลี้ยง (อบจ.ยส. 3121)
ยส.ถ.1 - 0122 ทุ่งนางโอก-แยกบ้านโนนสะอาด (อบจ.ยส. 3175)
ยส.ถ.1 - 0123 ทุ่งเศรษฐี-ศรีสวัสดิ์ (อบจ.ยส. 3816)
ยส.ถ.1 - 0124 เทพเจริญ-โสกน้ำใส (อบจ.ยส. 3812)
ยส.ถ.1 - 0125 ไทยเจริญ - น้ำคำ (อบจ.ยส. 3804)
ยส.ถ.1 - 0126 นาโพธิ์ - กุดแข้ด่อน (อบจ.ยส. 3901)
ยส.ถ.1 - 0127 นาสะแบง - ห้วยค้อ (อบจ.ยส. 3702)
ยส.ถ.1 - 0128 นาจาน-บ้านท่าลาด (อบจ.ยส. 3906)
ยส.ถ.1 - 0129 นาจาน - โคกสว่าง
ยส.ถ.1 - 0130 นากลาง-หินสิ่ว (อบจ.ยส. 3943)
ยส.ถ.1 - 0131 นาเวียง-สร้างแต้ ( อบจ.ยส. 3721)
ยส.ถ.1 - 0132 นาเวียงน้อย-หนองแซง (อบจ.ยส. 3744)
ยส.ถ.1 - 0133 นาคำ - ม่วง
ยส.ถ.1 - 0134 นาถ่ม - นาแก (อบจ.ยส.3214)
ยส.ถ.1 - 0135 นาห่อม-โคกโก่ย-นาเวียง (อบจ.ยส. 3253)
ยส.ถ.1 - 0136 นาดี-ปลาปึง (อบจ.ยส. 3324)
ยส.ถ.1 - 0137 นาสะไมล์-หนองหิน-โนนกุง-หนองบก-โนนสวาท
(อบจ.ยส. 3132)

ยส.ถ.1 - 0138 นาสะไมย์-นาสีนวล (อบจ. ยส. 3118)
ยส.ถ.1 - 0139 นางช้างเฒ่า - โนนบ้านใหม่ (อบจ.ยส. 3808)
ยส.ถ.1 - 0140 น้ำคำใหญ่-ทุ่งนางโอก (อบจ.ยส. 3174)
ยส.ถ.1 - 0141 น้ำโผ่-ผือ (อบจ.ยส. 3158)
ยส.ถ.1 - 0142 น้ำอ้อม-บากน้อย (อบจ.ยส. 3414)
ยส.ถ.1 - 0143 น้ำอ้อม-เหล่าน้อย (อบจ.ยส. 3406)
ยส.ถ.1 - 0144 อ่างทอง-แยกบ้านโชคชัยพร (อบจ.ยส. 3531)
ยส.ถ.1 - 0145 หัวเมือง-แดง (อบจ.ยส. 3325)
ยส.ถ.1 - 0146 หนองเชียงโท-ดอนฮี (อบจ.ยส. 3316)
ยส.ถ.1 - 0147 โนนกุง-โนนสวาท (อบจ.ยส. 3162)
ยส.ถ.1 - 0148 โนนค้อ-ทุ่งนางโอก (อบจ.ยส 3172)
ยส.ถ.1 - 0149 โนนค้อ-หนองทองหลาง (อบจ.ยส. 3153)
ยส.ถ.1 - 0150 โนนสวาท - หนองบก (อบจ.ยส. 3159)
ยส.ถ.1 - 0151 โนนโพธิ์-โคกมนัส (อบจ.ยส. 3183)
ยส.ถ.1 - 0152 โนนโพธิ์-แยกบ้านคำฮี (อบจ.ยส. 3165)
ยส.ถ.1 - 0153 โนนแดง-โคกสูง (อบจ. ยส. 3817)
ยส.ถ.1 - 0154 โนนประทาย-ศรีแก้ว (อบจ.ยส. 3720)
ยส.ถ.1 - 0155 สว่าง-ขั้นใดใหญ่
ยส.ถ.1 - 0156 ปอแดง-บากเรือ-เลียบ (อบจ.ยส. 3330)
ยส.ถ.1 - 0157 โนนหาด-เทพเจริญ (อบจ.ยส. 3933)
ยส.ถ.1 - 0158 บกน้อย - นาแก
ยส.ถ.1 - 0159 บกน้อย - ปลาอีด
ยส.ถ.1 - 0160 บกน้อย - นาหลู่
ยส.ถ.1 - 0161 บะนางเจิม - ตอบาก (อบจ.ยส. 3706)
ยส.ถ.1 - 0162 บะนางเจิม - เสาเล้า (อบจ.ยส. 3740)
ยส.ถ.1 - 0163 บะยาว - ภูถ้ำพระ ( อบจ.ยส. 3738)
ยส.ถ.1 - 0164 บะยาว - หนองเรือ (อบจ.ยส. 3746)
ยส.ถ.1 - 0165 บาก-ดอนกลาง (อบจ.ยส. 3127)
ยส.ถ.1 - 0166 บาก-หนองคำ (อบจ.ยส. 3173)
ยส.ถ.1 - 0167 บาก-สว่าง-ตับเต่า (อบจ.ยส. 3120)
ยส.ถ.1 - 0168 บาก-คำครตา (อบจ.ยส. 3138)
ยส.ถ.1 - 0169 ปากเป่ง-ท่าค้อ ( อบจ.ยส. 3149)
ยส.ถ.1 - 0170 ป่าตอง-คำสร้างบ่อ (อบจ.ยส. 3517)
ยส.ถ.1 - 0171 ป่าตอง-ศรีฐาน (อบจ.ยส. 3513)
ยส.ถ.1 - 0172 ป่าหวาย-โนนยาง (อบจ.ยส. 3731)
ยส.ถ.1 - 0173 เปงจาน-โคกสูง (อบจ.ยส. 3939)
ยส.ถ.1 - 0174 เปงจาน-อ่างสมบูรณ์ (อบจ.ยส. 3940)
ยส.ถ.1 - 0175 ผักกะย่า-กุดหิน (อบจ.ยส. 3751)
ยส.ถ.1 - 0176 อรุณประเสริฐ-หนองบก-โนนสวาท ( อบจ.ยส.3502)
ยส.ถ.1 - 0177 ผือฮี-สงยาง (อบจ.ยส. 3333)
ยส.ถ.1 - 0178 ไผ่ -โคกกลาง-ท่าลาด-กุดหิน-กำแมด (อบจ.ยส. 3144)
ยส.ถ.1 - 0179 พรสวรรค์-ป่าเตย (อบจ.ยส. 3907)
ยส.ถ.1 - 0180 โพนแพง-สำโรง (อบจ.ยส. 3202)
ยส.ถ.1 - 0181 พลับ-โนนค้อ (อบจ.ยส. 3155)
ยส.ถ.1 - 0182 พลไว-พระเสาร์ ( อบจ.ยส. 3309)
ยส.ถ.1 - 0183 พรหมนิยม-นางาม (อบจ.ยส. 3932)
ยส.ถ.1 - 0184 พืชคาม-กุดปลาดุก (อบจ.ยส. 3806)
ยส.ถ.1 - 0185 โพธา-โคกสะอาด (อบจ.ยส. 3518)
ยส.ถ.1 - 0186 โพธิ์ศรี-กุดสำโรง (อบจ.ยส. 3507)
ยส.ถ.1 - 0187 โพธิ์ไทร-ท่าลาด (อบจ.ยส. 3505)
ยส.ถ.1 - 0188 โพนงาม-นาเวียง (อบจ.ยส. 3729)
ยส.ถ.1 - 0189 โพนสิม - หนองเสือตาย
ยส.ถ.1 - 0190 โพนทัน-ทุ่งมน (อบจ.ยส. 3225)
ยส.ถ.1 - 0191 โพนสิม-เหล่าไฮ (อบจ.ยส. 3218)
ยส.ถ.1 - 0192 ฟ้าหยาด-หัวดง ( อบจ.ยส. 3303)
ยส.ถ.1 - 0193 ฟ้าหยาด-ขาม-โจดนาห่อม (อบจ.ยส. 3319)
ยส.ถ.1 - 0194 ฟ้าหยาด-คุ้ม (อบจ.ยส. 3329)
ยส.ถ.1 - 0195 ฟ้าหยาด-หว้าน ( อบจ.ยส. 3314)
ยส.ถ.1 - 0196 ฟ้าหยาด-ปอแดง (อบจ.ยส. 3331)
ยส.ถ.1 - 0197 ฟ้าหยาด-หนองยาง (วัดพระพุทธบาท) (อบจ.ยส. 3311)
ยส.ถ.1 - 0198 ภูดิน-ม่วงกาชัง (อบจ.ยส. 3923)
ยส.ถ.1 - 0199 ม่วง-ปักแฮด-หัวตะพาน (อบจ.ยส. 3210)
ยส.ถ.1 - 0200 ใหม่ชมภู-แยกศรีแก้ว ( อบจ.ยส. 3944)
ยส.ถ.1 - 0201 ย่อ - บุ่งหวาย ( อบจ.ยส. 3201)
ยส.ถ.1 - 0202 ยางกลาง - เหล่าใหญ่ - ม่วง (อบจ.ยส. 3307)
ยส.ถ.1 - 0203 ยางเครือ - โพธิ์ศรี (อบจ.ยส. 3320)
ยส.ถ.1 - 0204 ยางเดี่ยว - ค้อ (อบจ.ยส. 3122)
ยส.ถ.1 - 0205 แย - แยกสร้างมิ่ง
ยส.ถ.1 - 0206 หนองแซง-สร้างแต้ - คำผักหนาม (อบจ.ยส. 3725)
ยส.ถ.1 - 0207 ราชมุนี - บึงแก (อบจ.ยส. 3323)
ยส.ถ.1 - 0208 ร่มโพธิ์ - หนองตาไก้ (อบจ.ยส. 3508)
ยส.ถ.1 - 0209 ร่มโพธิ์ - ใหม่ชัยพร (อบจ.ยส. 3508)
ยส.ถ.1 - 0210 ร่องคำ - เกษตรพัฒนา ( อบจ.ยส. 3934)
ยส.ถ.1 - 0211 ลุมพุก - บ้านดง (อบจ.ยส. 3256)
ยส.ถ.1 - 0212 ลุมพุก - แหล่งหนู (อบจ.ยส. 3258)
ยส.ถ.1 - 0213 ลุมพุก - สำโรง (อบจ.ยส. 3244)
ยส.ถ.1 - 0214 เลี่ยงเมือง - เชียงหวาง (อบจ.ยส. 3148)
ยส.ถ.1 - 0215 เลี่ยงเมือง - หนองแฝก
ยส.ถ.1 - 0216 เลียบ - โพนเมืองน้อย (อบจ.ยส. 3332)
ยส.ถ.1 - 0217 เหล่าฝ้าย - หนองเลิง (อบจ.ยส. 3250)
ยส.ถ.1 - 0218 เหล่าโป่ - ทุ่งมน - โพนสิม (อบจ.ยส. 3203)
ยส.ถ.1 - 0219 เหล่าฝ้าย - โคกกลาง-เหล่ามะเขียว (อบจ.ยส.3226)
ยส.ถ.1 - 0220 เหล่าไฮ - แยกบ้านขี้เหล็ก (อบจ.ยส. 3249)
ยส.ถ.1 - 0221 เหล่าไฮ - เหล่าหุ่ง - หนองกบ (อบจ.ยส. 3237)
ยส.ถ.1 - 0222 แหล่งหนู - ทุ่งมน (อบจ.ยส. 3246)
ยส.ถ.1 - 0223 ศรีแก้ว - หวาย ( อบจ.ยส. 3913)
ยส.ถ.1 - 0224 ศรีแก้ว - หนองบึง (อบจ.ยส. 3909)
ยส.ถ.1 - 0225 ศิริพัฒนา - บ่อบึง (อบจ.ยส. 3404)
ยส.ถ.1 - 0226 สะเดา - หนองหิน (อบจ.ยส. 3103)
ยส.ถ.1 - 0227 สิงห์ - หนองหิน (อบจ.ยส. 3113)
ยส.ถ.1 - 0228 สงเปือย - กุดกุง (อบจ.ยส. 3239)
ยส.ถ.1 - 0229 สงเปือย - นาโพธิ์ - โคกกลาง (อบจ.ยส. 3223)
ยส.ถ.1 - 0230 สงยาง - หนองบัว (อบจ.ยส. 3328)
ยส.ถ.1 - 0231 สงยาง - เหมือด ( อบจ.ยส. 3315)
ยส.ถ.1 - 0232 สร้างช้าง - ดอนกอง - แยกกำแมด (อบจ.ยส. 3606)
ยส.ถ.1 - 0233 สว่าง - แยกบ้านหนองคำ (อบจ.ยส. 3169)
ยส.ถ.1 - 0234 สองคร - หนองมาลา - ดงเย็น (อบจ.ยส. 3752)
ยส.ถ.1 - 0235 สะเดา(อรุณประเสรฐิ) -โนนทรายงาม (อบจ.ยส. 3112)
ยส.ถ.1 - 0236 สะเดา (อรุณประเสริฐ) - สิงห์ (อบจ.ยส. 3134)
ยส.ถ.1 - 0237 สำราญ - ตับเต่า - เชียงหวาง (อบจ.ยส. 3126)
ยส.ถ.1 - 0238 สุขสว่าง - โชคชัยพร (อบจ.ยส. 3728)
ยส.ถ.1 - 0239 แสงสุวรรณ - สวาสดิ์ (อบจ.ยส. 3918)
ยส.ถ.1 - 0240 โสกน้ำขาว - ชัยชนะ - โคกยาว ( อบจ.ยส. 3741)
ยส.ถ.1 - 0241 โสกน้ำขาว - เหล่าตำแย (ถนนสายกุดชุม - หนองไผ่)
                        (อบจ.ยส. 3721)
ยส.ถ.1 - 0242 โสกน้ำใส - คำไผ่เหนือ - แยกบ้านท่าลาด (อบจ.ยส 3811)
ยส.ถ.1 - 0243 โสกผักหวาน - จำปา (อบจ.ยส. 3743)
ยส.ถ.1 - 0244 โสกผักหวาน - หนองแคน (อบจ.ยส. 3705)
ยส.ถ.1 - 0245 โสกผักหวาน - หนองหมี ( อบจ.ยส. 3714)
ยส.ถ.1 - 0246 สร้างแป้น - เหมือด (แยกถนนบ้านสงยาง)
                        (อบจ.ยส. 3317)
ยส.ถ.1 - 0247 หนองบอน - ศรีแก้ว (อบจ.ยส. 3908)
ยส.ถ.1 - 0248 ห้องแซง - กุดแข้ด่อน (อบจ.ยส. 3902)
ยส.ถ.1 - 0249 หวาย - กุดแห่ (อบจ.ยส. 3917)
ยส.ถ.1 - 0250 หวาย - กุดเชียงหมี (อบจ.ยส. 3911)
ยส.ถ.1 - 0251 หนองศาลา - หนองทองหลาง (อบจ.ยส. 3105)
ยส.ถ.1 - 0252 หนองตุกหลุก - นาคำ (อบจ.ยส. 3255)
ยส.ถ.1 - 0253 หนองคู - หนองแสง
ยส.ถ.1 - 0254 บ้านหนองคู - แยกหนองหงอก
ยส.ถ.1 - 0255 หนองขอน -ห้องพอก
ยส.ถ.1 - 0256 หนองกบ - โนนยาง อบจ.ยส. 3252
ยส.ถ.1 - 0257 หนองกบ - เหล่าไฮ 3219
ยส.ถ.1 - 0258 หนองแข้ - หนองแสง (แยกบ้านสำโรง) ( อบจ.ยส. 3534)
ยส.ถ.1 - 0259 หนองแข้ - หนองเหี่ย (อบจ.ยส. 3532)
ยส.ถ.1 - 0260 หนองแข้ - บ้านห้วยค้อ (อบจ.ยส. 3519)
ยส.ถ.1 - 0261 หนองชุม - โนนป่าข่า (อบจ.ยส. 3527)
ยส.ถ.1 - 0262 หนองชุม - อ่างทอง (อบจ.ยส. 3512)
ยส.ถ.1 - 0263 หนองซองแมว - โนนสะอาด (อบจ.ยส. 3145)
ยส.ถ.1 - 0264 หนองแซง - คำผักหนาม (อบจ.ยส. 3725)
ยส.ถ.1 - 0265 หนองตอ - หนองเม็ก (อบจ.ยส. 3114)
ยส.ถ.1 - 0266 หนองตอ - แยกขั้นใดใหญ่ (อบจ.ยส. 3143)
ยส.ถ.1 - 0267 หนองตุกหลุก - ดงแคนใหญ่ (อบจ.ยส. 3255)
ยส.ถ.1 - 0268 หนองนางตุ้ม - ดอนกลาง ( อบจ.ยส. 3142)
ยส.ถ.1 - 0269 หนองบ่อ - โต่งโต้น (อบจ.ยส. 3180)
ยส.ถ.1 - 0270 หนองบอน - หนองสนม (อบจ.ยส. 3715)
ยส.ถ.1 - 0271 หนองบัวบาน - นาโส่ (อบจ.ยส. 3707)
ยส.ถ.1 - 0272 หนองเป็ด-กำแมด (อบจ.ยส.3142)
ยส.ถ.1 - 0273 หนองเมืองกลาง - เหล่าฝ้าย (อบจ.ยส. 3719)
ยส.ถ.1 - 0274 หนองไม้ตาย - สมสะอาด (อบจ.ยส. 3140)
ยส.ถ.1 - 0275 หนองไม้ตาย - สว่าง (อบจ.ยส. 3170)
ยส.ถ.1 - 0276 หนองยาง - หนองแคน ( อบจ.ยส. 3925)
ยส.ถ.1 - 0277 อรุณประเสริฐ - หนองไร่ (อบจ.ยส. 3135)
ยส.ถ.1 - 0278 หนองลาดควาย - ดอนนกชุม (อบจ.ยส. 3610)
ยส.ถ.1 - 0279 หนองสนม-หนองแก (อบจ.ยส. 3802)
ยส.ถ.1 - 0280 หนองสนม-เหล่าหันทราย (อบจ.ยส. 3801)
ยส.ถ.1 - 0281 หนองหิน-หนองบาก (อบจ.ยส. 3125)
ยส.ถ.1 - 0282 หนองแหน-คำน้ำสร้าง (อบจ.ยส. 3716)
ยส.ถ.1 - 0283 หมากมาย-โพนเมือง (อบจ.ยส. 3410)
ยส.ถ.1 - 0284 ห้วยแก้ง-ศรีชุมพล (อบจ. ยส. 3704)
ยส.ถ.1 - 0285 ห้องข่า - ดอนกลอง (อบจ.ยส. 3123)
ยส.ถ.1 - 0286 ห้องข่า-หนองเรือ (อบจ.ยส. 3131)
ยส.ถ.1 - 0287 ร่องคำ-โคกสะอาด (อบจ.ยส. 3935)
ยส.ถ.1 - 0288 หัวคำ-แยกดอนกลาง (อบจ.ยส. 3137)
ยส.ถ.1 - 0289 หัวงัว-คำม่วงไข่ (อบจ.ยส. 3739)
ยส.ถ.1 - 0290 หัวงัว-ดงสวาง (อบจ.ยส. 3711)
ยส.ถ.1 - 0291 หัวงัว-โนนเปือย (อบจ.ยส. 3710)
ยส.ถ.1 - 0292 หัวงัว-อ่างทอง (อบจ.ยส. 3755)
ยส.ถ.1 - 0293 สะเดา-แยกดงบัง (หนองหัวเสือ)
ยส.ถ.1 - 0294 หัวดอน-โพนจาน ( อบจ.ยส. 3327)
ยส.ถ.1 - 0295 ศรีแก้ว-เหล่าหันทราย
ยส.ถ.1 - 0296 เหมือด - คุ้ม (อบจ.ยส. 3316)
ยส.ถ.1 - 0297 ท่าลาด-นาจาน
ยส.ถ.1 - 0298 คุ้ม-แดง
ยส.ถ.1 - 0299 ดอนยาง-หนองเลิง
ยส.ถ.1 - 0300 แยกสะเดา - บ้านสิงห์ (สิงห์โคก สิงห์ท่า)
ยส.ถ.1 - 0301หนองคู-หนองแสง
ยส.ถ.1 - 0302 หนองหงอก - หนองแสง
ยส.ถ.1 - 0303 โพธิญาณ-ม่วงไข่-โนนรัง
ยส.ถ.1 - 0304 สิงห์-ดอนกลอง
ยส.ถ.1 - 0305 สร้างแป้น-พลไว
ยส.ถ.1 - 0306 หนองสำโรง-ใหม่ชัยพร-ยางเดี่ยว
ยส.ถ.1 - 0307 ศรีฐาน-กระจ่าย
ยส.ถ.1 - 0308 หนามแท่ง-อาจ-บอน
ยส.ถ.1 - 0309 หนองยาง-นากอก
ยส.ถ.1 - 0310หนองโสน-หนองเชียงโท
ยส.ถ.1 - 0311 หัวดอน-ซำ
ยส.ถ.1 - 0312 หนองพานโลน - แยกโคกมนัส
ยส.ถ.1 - 0313 ห้วยแก้ง-หนองไผ่
ยส.ถ.1 - 0314 หนองคู-หนองหงอก