Loadin
"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
             "ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่'ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
ทั้งนี้เพราะ ปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ


               ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่
"เฮโรอีน"
เป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก กลายเป็น "ยาบ้า" หรือสารเมทแอมเฟตามีน
ที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศ จากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีเยาวชน
จำนวนกว่า 6 แสนคนหลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาด ของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจำคุกอยู่ตาม
ทัณฑสถานทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 137,344 คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษ
คดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง คือประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 และในจำนวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติด
เหล่านี้มีจำนวนมากถึง 27,499 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.26 ของนักโทษคดียาเสพติด ที่ต้องโทษในคดีเสพ
หรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง


               โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง  เพื่อให้
การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้
ความเข้าใจกว่าการ ที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
แต่ทุกคนในชาติ จะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว
 
 

     อบรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน
รุ่นที่ 3 25 กรกฎาคม  2556

     อบรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน
รุ่นที่ 2 18 กรกฎาคม  2556

     โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนโรงเรียนในสังกัดอบจ.ยส.  17 กรกฎาคม 2556

      โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ
รุ่นที่ 3  3 กรกฎาคม 2556

     โครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติด 26 มิถุนายน 2556

    ประชุมคณะทำงานโครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 19 มิถุนายน 2556

    อบจ.ยโสธรร่วมงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี
คืนคนดีสู่สังคม”ณ.อาคารชาเลนเจอร์2ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2556

 

 

 


         

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    ถนนเทศบาล 1    อำเภอเมืองยโสธร    จังหวัดยโสธร   35000
ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์   045-711642   ต่อ 110   ห้อง ศตส.อบจ.ยส.  045-715230   โทรสาร 045-712902 
E-mail :
 yasothon-pao@hotmail.co.th