Loadin
"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
   
 
โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
โดยศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศปส.อบจ.ยส)
ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 3 วันที่ 19 กันยายน 2555
ณที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
โดยศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศปส.อบจ.ยส)
ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2555
ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
และติดตามฟื้นฟู้ช่วยเหลือ ผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด ประจำปี 2553
ครงการอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง
ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
ครงการสนับสนุนการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อปราบปราม
และกวาดล้างยาเสพติด
   

 


         

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    ถนนเทศบาล 1    อำเภอเมืองยโสธร    จังหวัดยโสธร   35000
ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์   045-711642   ต่อ 110   ห้อง ศตส.อบจ.ยส.  045-715230   โทรสาร 045-712902 
E-mail :
 yasothon-pao@hotmail.co.th