"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902
โครงการพุทธบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับบำบัด โดยใช้วัดเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูในจังหวัดยโสธร
โดยศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศปส.อบจ.ยส.) ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 29 มกราคม 2555 ณ วัดอัมพวัน
          

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    ถนนเทศบาล 1    อำเภอเมืองยโสธร    จังหวัดยโสธร   35000
ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์   045-711642   ต่อ 110   ห้อง ศตส.อบจ.ยส.  045-715230   โทรสาร 045-712902 
E-mail :
 yasothon-pao@hotmail.co.th