"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902
โครงการพุทธบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวในชุมชน โปรแกรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบวีถีพุทธ รุ่นที่ 2 โดยศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ศปส.อบจ.ยส.) ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2555 ณ วัดโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่
วัดค้อใต้ ตำบลค้อเหนือ และวัดสวนพุทธธรรมมาราม ตำบลห้วยแก้ง
 


         

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    ถนนเทศบาล 1    อำเภอเมืองยโสธร    จังหวัดยโสธร   35000
ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์   045-711642   ต่อ 110   ห้อง ศตส.อบจ.ยส.  045-715230   โทรสาร 045-712902 
E-mail :
 yasothon-pao@hotmail.co.th