Loadin
"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรที่ได้รับมอบหมาย
3. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
4. ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยโสธร
5. ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
6. ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
7. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
8. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
9. ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค 3
10. ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
11. ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
12. ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
13. ผู้แทนกรมทหารราบที่ 16
14. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
15. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
16. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 

 

 


         

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    ถนนเทศบาล 1    อำเภอเมืองยโสธร    จังหวัดยโสธร   35000
ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์   045-711642   ต่อ 110   ห้อง ศตส.อบจ.ยส.  045-715230   โทรสาร 045-712902 
E-mail :
 yasothon-pao@hotmail.co.th