"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 นายสถิรพร  นาคสุข
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายพงษ์ศิริ  เหมือนชาติ  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


 


นางพัฒนา ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายศราวุธ  ยุพฤทธิ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 
นายอัครเดช  จันทรุกขา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนายบริภัทธร์  วงษ์ไกร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายเศรษฐการ  กองศรีมา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายยุทธนา  ปกป้อง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร