"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
 
 


นายมนัส  บังศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายชัชวาลย์  คำอ้อ
รองปลัด อบจ.ยโสธร

นายประเทือง   เพชรโรจน์
รองปลัด อบจ.ยโสธร

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร