"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
 
 


  ѧ
ѴͧúǹѧѴʸ

ªѪ  
ͧѴ ͺ.ʸ

»ͧ   ྪè
ͧѴ ͺ.ʸ

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรแบ่งส่วนราชการ ดังนี้