สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นางสาวดรุณี  ศรีลาภ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพัชนี  คนหาญ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางเพียงพิชญ์ชญา  เจริญศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส. กัญจน์รัตน์ พิญญศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัตการ


นายวิเชน พงษ์สนิท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางผุสดี แก้วกาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสุรสิทธิ์ อุปแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายพงศธร  ด่านประสิทธิ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางเพ็ญพักตร์  ผูกจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายจตุรงค์  บุตรราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรุ่งนภา  วงษ์โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางภาวินี  มูลสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางลักขณา ทิพนงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางสาวรัชนีย์  เค้ามิม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์


นางสุรางค์รัตน์  ดอนเกิด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายวีรชาติ  ตรีวิเศษ
นิติกร
ชำนาญการ


นางสาวกรรณิกา แสงใสแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางนวลละออง  สิมาตา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นางภัทรวดี เวฬุวนาธรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจาฬุวรรณ ขันเงิน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสุรดี  แสนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายบุญชัย วีระศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายวิรัตน์ .ดลสุข
ภารโรง
นายทรงศักดิ์ .เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์
นายนภัสกร .พรมนิกร
พนักงานขับรถยนต์
นายนคร .ชูรัตร์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

*ประวัติบุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*