สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นางสาวดรุณี  ศรีลาภ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพัชนี  คนหาญ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางเพียงพิชญ์ชญา  เจริญศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส. กัญจน์รัตน์ พิญญศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


จ่าเอก วิธวัฒน์  คนขยัน
ѡѴçҹ Ժѵ


นายวิเชน พงษ์สนิท
เจ้าพนักงานธุรการӹҭҹ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายพงศธร  ด่านประสิทธิ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางเพ็ญพักตร์  ผูกจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางรุ่งนภา  วงษ์โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจตุรงค์  บุตรราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางภาวินี  มูลสาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางลักขณา ทิพนงค์
เจ้าพนักงานธุรการӹҭҹ
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางสาวรัชนีย์  เค้ามิม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์


นางสุรางค์รัตน์  ดอนเกิด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายวีรชาติ  ตรีวิเศษ
นิติกร
ชำนาญการ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางนวลละออง  สิมาตา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นางภัทรวดี เวฬุวนาธรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางสาวจาฬุวรรณ ขันเงิน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการนางสุรดี  แสนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบุญชัย วีระศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการӹҭҹ

ลูกจ้างประจำ

นายวิรัตน์ .ดลสุข
ภารโรง
นายทรงศักดิ์ .เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์
นายนภัสกร .พรมนิกร
พนักงานขับรถยนต์
นายนคร .ชูรัตร์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

*ประวัติบุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*