กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นางสาวพรเพ็ญ กว้างขวาง  
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.


*ประวัติบุคลากรกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*