กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายบัวสี  ศรีอ่อน
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฝ่ายนโยบายและแผน

นางจีรนันท์  ตรีวิเศษ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

จ่าสิบเอก อุลัย  พรหมบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 


สิบเอกวรสิทธิ์  สิมาตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวธนาวดี พรหมบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางทิพวัลย์ ขันกิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายบุญมี  ไชยพิมพ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้


นางสุพิชฌาย์  รอดสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสวรรยา  ผลจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งอรุณ ส่างเสาร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นายลิขิต  ต้นพรหม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลนางรุจรีย์  ศรีนูเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวภัทราภรณ์  บุญทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศิราภรณ์ เจริญยุทธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

*ประวัติบุคลากรกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*