กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายชัชวาลย์  คำอ้อ 
รักษาการณ์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฝ่ายนโยบายและแผน

นางจีรนันท์  ตรีวิเศษ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


จ่าสิบเอก อุลัย  พรหมบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


สิบเอกวรสิทธิ์  สิมาตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวธนาวดี พรหมบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางทิพวัลย์ ขันกิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายบุญมี  ไชยพิมพ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้


นางสุพิชฌาย์  รอดสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสวรรยา  ผลจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรุ่งอรุณ ส่างเสาร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นายลิขิต  ต้นพรหม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลนางสาวรุจรีย์  ผุดผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวภัทราภรณ์  บุญทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศิราภรณ์ เจริญยุทธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

*ประวัติบุคลากรกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*