กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายชัชวาลย์  คำอ้อ 
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฝ่ายนโยบายและแผน

นางจีรนันท์  ตรีวิเศษ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


จ่าสิบเอก อุลัย  พรหมบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


สิบเอกวรสิทธิ์  สิมาตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวธนาวดี พรหมบุตร
เจ้าพนักงานธุรการӹҭҹ


ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายบุญมี  ไชยพิมพ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้


นางสุพิชฌาย์  รอดสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสวรรยา  ผลจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นายลิขิต  ต้นพรหม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลนางสาวรุจรีย์  ผุดผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวภัทราภรณ์  บุญทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศิราภรณ์ เจริญยุทธ
เจ้าพนักงานธุรการӹҭҹ

*ประวัติบุคลากรกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*