"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นางเพ็ญศรี  ชุมรุม
ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายการเงิน

นางนงลักษณ์  คำเติม
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายการเงินนางวิไลพร  กกเปือย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางอบเชย  นวลขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุพิศ  นามแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางรำไพ  สมตน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นางสาวจีรวัลย์ ชูภิรมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ฝ่ายการบัญชี

นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
หัวหน้า
ฝ่ายการบัญชีนางธนกร  ยาวะโนภาส 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นางสาวศุภวิกาญน์  ภูมิสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเกษศิรินทร์ เพิ่มทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นายระแวง  บุญทศ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้นางวัจนันท์  โภดทรัพย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางพัชรินทร์  ใจสุทธิ
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางพสุดา จิตตะยโศธร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน