กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายชัชวาลย์  คำอ้อ
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต


ฝ่ายพัฒนาสังคม


นางพิสมัย  ศรีอ่อน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม


นายบดินทร์  ดลสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางปรียาพร . ใจเด็จ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


สิบเอกธิติวัชร์ จันทะโยธา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางพัชรินทร์ พรมนิกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ


นางเพียรหทัย  อำนวย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพ


นายชัชชาย  ใจสุทธิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางไอษ์วรรย์ . เอื้อสามาลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายยุทธกร  วังภูสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข


นางอังคณา  บาลไทสงค์
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข


นางสาวณัฐรดา  ภัทรชิตวรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางประนอม  บุญจิตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนายเอกชัย ถวิลรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัชชา ศรีเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเพ็ญจิต นิยม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


*ประวัติบุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*