กองแพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นางจิรพรรณ  แฝงสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัสดุ


นางสาววงษ์มณี  วิเศษแก้ว
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ


นางรัตติยา  จักษุดำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวพิมพ์ปวีณ์  ศรีแสน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายทวีพงศ์ เมฆประเสริฐกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวนิสรา  สูตะบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายศักดิ์ชัย ใบบัว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายทรัพย์สิน


นางสาวสมร  ดลสุข
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินนางสุพัตรา  มีทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวอุทัยวรรณ  กองลาน
นักงิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกัลย์วรัฐ  พานสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*ประวัติบุคลากรกองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*