หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นางสาวทัศนีย์  แสไพศาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนางสาวสุดใจ  สุภาลี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการนางพวงชมภู โพธิ์ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวอิศราพร บรรลือหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


*ประวัติบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน*