องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอเมือง


นายณัฐพล   นาคสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1


นายวีระศักดิ์  โคตรสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 2


นายวินัย  ศรีลาภ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 3

นายมานะ  มิ่งขวัญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 4นายอนุพงศ์  นาคสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 5


นายชาคริต  สุนทรารักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 6
 
นายทองม้วน  ทาระพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 7