องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอกุดชุม


นายอิศรา  โพธิ์ศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1นายกฤษณพงษ์  พรมบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 2


นายปธานินทธ์  ศรีชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 3นายสุดตา  ศรีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 4