องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอเลิงนกทา


นายเลอพงษ์  รักษาเพียร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1นายประเสริฐ  ผิวทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 2


นายวินิจฉัย  ไชยสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 3

นายสมศักดิ์  ลูกคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 4

นายบุญถม  คุริรัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 5