องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว


ҧ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1นายชื่น  วงษ์เพ็ญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 2


นายวิเชียร  สมวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 3นายเอกราช  สืบวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 4