องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว


ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 2


นายวิเชียร  สมวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 3ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 4