องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอมหาชนะชัย


นายอานนท์  สายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1นายชัย  สาลีวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 2


นายนิยม  พิจารณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 3