องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอป่าติ้ว


นางเบญจวรรณ  นามคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1

นายผดุงเกียรติ  สลับศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เขต 2