องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขตอำเภอทรายมูล


นายเลิศศักดิ์  มูลสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 1


นายไพบูลย์  ผลจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เขต 2