"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง

ประกาศราคากลางลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

-รายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


-รายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย- บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวะดยโสธร


-รายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,14 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


-รายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม - บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


-รายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสร้างแต้ หมู่ที่8 - บ้านนาประเสริฐ
หมู่ที่ 14 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านนาสมบูรณ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

-รายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


-รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนดิน สายระหว่างบ้านนาห่อม หมู่ที่ 1,6 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ตำบลลุมพุก อำเภอคำแขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

-รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนดิน สายระหว่างบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลขุมเงิน - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

-รายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดมุ่งเบย ระหว่างบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร - ต่อเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

-รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนดิน สาย ยส.ถ.1 - 0051 ระหว่างบ้านลุมพุก หมู่ที่ 1,2 ตำบลลุมพุก- บ้านนาเวียง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร - ต่อเขตแยกอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตอนนาเวียง - ลำเซบาย)