"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับกับจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศราคากลางลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

-รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา - บ้านคำไผ่เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร