"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับกับจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศราคากลางลงวันที่ 27 กันยายน 2560

-รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านใหม่ชุมพร หมู่ที่ 9,11 ตำบลเดิด - บ้านสามเพีย หมู่ 9 ตำบลดู่ทุง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านใหม่ชุมพร หมู่ที่ 9,11 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 1,10 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านบาก หมู่ที่ 4 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร