"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

- ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ.1 - 0054 ระหว่างบ้านนาถ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลแคนใหญ่ - บ้านดอนเดือยไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
- ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ จังหวัดยโสธร- ลำเซบาย ต่อเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

- ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0042 ระหว่างบ้านโคกยาว หมู่ที่ 8,9 ตำบลทรายมูล - บ้านนาโส่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

- ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0044 ระหว่างบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านกำแมด หมู่ที่ 1,7,16 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

- ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0119 ระหว่างบ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 1,3,8 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร - เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


- ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านลุมพุก หมู่ที่ 1,2 ตำบลลุมพุก - บ้านนาเวียง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร - ลำเซบาย ต่อเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ