"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง
ประจำเดือน มกราม พ.ศ. 2561

- ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0231 ระหว่างบ้านสงยาง หมู่ที่ 1,8 ตำบลสงยาง - บ้านเหมือด หมู่ที่ 5 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0111 ระหว่างบ้านทรัพเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไผ่ - บ้านโชคชัยพร หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร