"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง

ประกาศราคากลางลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

-รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านโชคพรชัย หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภแไทยเจริญ - บ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ตอนที่ 2)
-รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านดอนฮี หมู่ที่ 4 ตำบลสวาท - บ้านหนองเชียงโท หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
- รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยไผ่ ระหว่างบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกระจาย - บ้าน ศรีฐาน หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร