"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง

ประกาศราคากลางลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

-รายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
-รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านปอแดง หมู่ที่ 3,10 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (กุดหิ้ง ตอนที่ 3)
-รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3,10 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร