"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ประกาศสอบราคา ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องการจ้างเหมาทำการก่อสร้างถนนดิน สายระหว่างบ้านดอนขะยอม  หมู่ที่  4  ตำบลสงเปือย – บ้านโนนม่วง  หมู่ที่  2,7  ตำบลกุดกุง  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องการจ้างเหมาทำการขุดลอกลำห้วยฝายแห้งแล้ง ระหว่างบ้านผือฮี  หมู่ที่ 1,8  ตำบลผือฮี – บ้านป่าตอง  หมู่ที่ 7  ตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องการจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านดง  หมู่ที่ 1,2,3  ตำบลดงเจริญ – บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องการจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างถนนแจ้งสนิท - บ้านแหล่งแป้น  หมู่ที่ 10  ตำบลลุมพุก – บ้านกู่จาน  หมู่ที่ 1,2  ตำบลกู่จาน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องการจ้างเหมาทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวิธี  Pavement in – Place Recycling  สาย ยส.ถ.1-0215  ระหว่างถนนเลี่ยงเมือง บ้านห้องข่า  หมู่ที่ 3,14  ตำบลน้ำคำใหญ่ – บ้านหนองแฝก  หมู่ที่ 4  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องการจ้างเหมาทำการครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง)