"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ 1,6,10 ตำบลกุดเชียงหมี - บ้านจาน หมู่ที่ 10 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการจ้างบอกรับวารสาร
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม - บ้านพืชคาม หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านหนองลำดวน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านแก้งนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - ต่อเขตตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
- ประกาศผู้ชนะการจ้างบอกรับวารสาร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร- ต่อเขตบ้านหนองลำดวน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - เขตบ้านหนองแวง ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจารจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลทรายมูล - บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านคึมยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไผ่ - บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไผ่ - บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ 1,6,10 ตำบลกุดเชียงหมี - บ้านกุเมะฮง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองพอก หมู่ที่ 6 ตำบลคำไผ่ - บ้านนางช้างเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับกองกิจการสภาฯ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับกองช่าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับกองกิจการสภาฯ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Modern Radio อสมท.ยโสธร FM.95.25 MHz. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การบัญชี การเงิน และพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา