"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2560

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3498 ยส สำหรับกองกิจการสภาฯ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสำเนาเอกสารเพื่อใช้ประกอบในโครงการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟฟ้า ขนาด 800 AV) สำหรับกองคลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Plnace Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง - บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ (ช่วงบ้านขาม - บ้านหัวดง) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Plnace Recycling สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านท่าช้าง - บ้านกุดกุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลัยข้าวตอก
- ประกาศผู้ชนะการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
-
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ำและวางระบบท่อส่งน้ำบริเวณลำทวนสวนสาธารณะพญาแถน ตามแบบที่ อบจ.ยส.

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์(บริเวณด้านข้างสนามเทนนิส) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าย
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าย
- ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในโครีงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองหลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมควยคุมตลอดงาน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าฝ้ายใส่เอกสาร

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบอกรับวารสาร

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองวัสดุและทรัพย์สิน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองวัสดุและทรัพย์สิน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมระบบเสียง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออัฒจันทร์ ชนิดเหล็ก แบบเคลื่อนย้ายได้
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองพัสดุและทรัพสิน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองแผนและงบประมาณ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชท้อเพลิง(น้ำมันเครื่อง)