"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง

กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562

ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

กันยายน 2561

สิงหาคม 2561

กรกฏาคม 2561

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2560

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านท่าช้าง - บ้านกุดกุง)

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง - บ้านปลาปิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ (ช่วงบ้านขาม - บ้านหัวดง) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียว เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อหินคลุก เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อต้นดาวเรือง เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ

-ประกาศราคากลางวันที่ 27 กันยายน 2560 ...
-ประกาศราคากลางวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ...

-ประกาศราคากลางลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ...
-ประกาศราคากลางลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ...

- ประกาศราคากลางลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ...

- ประกาศราคากลางลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ...

-
ประกาศราคากลางลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ...
- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 9 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3,10 - บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ 4,13 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1-0204 ระหว่างบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1,13 - บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านศรีชุมพล หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทรพี ระหว่างบ้านโพธา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบง ระหว่างบ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 - บ้านโคกกอก หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา - บ้านเทพเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างบ้านหวาย หมู่ที่ 4,15 ตำบลสามัคดี - บ้านกุดมะฮง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1-0215 ระหว่างถนนเลี่ยงเมืองบ้านห้องข่า หมู่ที่ 3,14 ตำบลน้ำคำใหญ่ - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านดง หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลดงเจริญ - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร