"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2560

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านท่าช้าง - บ้านกุดกุง)

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง - บ้านปลาปิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ (ช่วงบ้านขาม - บ้านหัวดง) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียว เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อหินคลุก เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อต้นดาวเรือง เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ

-ประกาศราคากลางวันที่ 27 กันยายน 2560 ...
-ประกาศราคากลางวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ...

-ประกาศราคากลางลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ...
-ประกาศราคากลางลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ...

- ประกาศราคากลางลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ...

- ประกาศราคากลางลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ...

-
ประกาศราคากลางลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ...
- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 9 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3,10 - บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ 4,13 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1-0204 ระหว่างบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1,13 - บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านศรีชุมพล หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทรพี ระหว่างบ้านโพธา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบง ระหว่างบ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 - บ้านโคกกอก หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา - บ้านเทพเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างบ้านหวาย หมู่ที่ 4,15 ตำบลสามัคดี - บ้านกุดมะฮง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ...

- ประกาศราคากลางลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 26 เมษายน 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 25 เมษายน 2560 ...

- ประกาศราคากลางลงวันที่ 24 เมษายน 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 11 เมษายน 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ...
- รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5,13 - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ...
- รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำการขุดลอกลำห้วยซันตอนกลาง ระหว่างบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านโคกหินกอง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
- รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่ ระหว่างบ้านด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลสามแยก- บ้านกุดโจด หมู่ที่ 5 ตำบลบสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 12 กันยายน 2559 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ...