"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 
 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง

เมษายน 2562

มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562

ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

กันยายน 2561

สิงหาคม 2561

กรกฏาคม 2561

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2560

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านท่าช้าง - บ้านกุดกุง)

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง - บ้านปลาปิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ (ช่วงบ้านขาม - บ้านหัวดง) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียว เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อหินคลุก เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อต้นดาวเรือง เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ

-ประกาศราคากลางวันที่ 27 กันยายน 2560 ...
-ประกาศราคากลางวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ...

-ประกาศราคากลางลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ...
-ประกาศราคากลางลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ...

- ประกาศราคากลางลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ...

- ประกาศราคากลางลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ...
- ประกาศราคากลางลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ...

-
ประกาศราคากลางลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ...
- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 9 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3,10 - บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ 4,13 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1-0204 ระหว่างบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1,13 - บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านศรีชุมพล หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
- รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทรพี ระหว่างบ้านโพธา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยบง ระหว่างบ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 - บ้านโคกกอก หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา - บ้านเทพเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างบ้านหวาย หมู่ที่ 4,15 ตำบลสามัคดี - บ้านกุดมะฮง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1-0215 ระหว่างถนนเลี่ยงเมืองบ้านห้องข่า หมู่ที่ 3,14 ตำบลน้ำคำใหญ่ - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
-รายละเอียดการกำหนดราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านดง หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลดงเจริญ - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร