"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๑ - ๐๑๑๗ ระหว่าง เทศบาลตำบล ทรายมูล หมู่ที่ ๑,๕ ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่องก่อสร้างถนนดิน สายระหว่างบ้านโคกมนัส หมู่ที่ 9 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร - บ้านคำแขนศอก หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ปรระกาศสอบราคา ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559...
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประมูลการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายระหว่างบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - บ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระหว่างบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1,13-บ้านหัวหน้า หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ง - บ้านศรีชุมพล หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1 - 0117 สายระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย ยส.ถ. 1-0180 สายระหว่างบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทัน - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 3 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1-0088 สายระหว่างบ้านหนองมาลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุม - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 - บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ประกาศสอบราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก-ข้ามลำห้วยไผ่ หมู่ที่5 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม-บ้านสีสุก หมู่ที่5 ตำดู่ลาด อำเภอทรายมูล จ.ยโสธร
ประกาศสอบราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก-สาย ยส.ถ.1-0214 ระหว่างถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง - บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5,9 ตำบลสำราญ อำเภฮเมืองยโสธร จ.ยโสธร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังเก็บกักน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยกุดจับ ระหว่างบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลขุมเงิน - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างสายบ้านห้วยกอยวังโพน หมู่ที่2 ตำบลสามแยก - บ้านม่วงกาซัง หมู่ที่ 9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E23/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E22/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E21/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E20/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E19/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E18/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E17/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E16/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E15/2559

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E14/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E13/2559