"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

 


 

- ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฝัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0117 ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

 

- ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฝัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0117 ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานงานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0179 สายระหว่างบ้านพรสวรรค์หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา - ต่อเขตบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย ช่วงที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0057 ระหว่างถนนแจ้งสนิท(หนองนางตุ้ม) หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)