"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

 


 

- ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลุคูเมือง - บ้านปลาปิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ (ช่วงบ้านขาม - บ้านหัวดง) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือง อำเภอมหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านท่าช้าง - บ้านกุดกุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)