"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์(บริเวณด้านข้างสนามเทนนิส) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจ้างบอกรับวารสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Plnace Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง - บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ (ช่วงบ้านขาม - บ้านหัวดง) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Plnace Recycling สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านท่าช้าง - บ้านกุดกุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตซอลสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านแก้งนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - ต่อเขตตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม - บ้านพืชคาม หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านหนองลำดวน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ 1,6,10 ตำบลกุดเชียงหมี - บ้านจาน หมู่ที่ 10 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการจ้างบอกรับวารสาร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับกองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Modern Radio อสมท.ยโสธร FM.95.25 MHz. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองพอก หมู่ที่ 6 ตำบลคำไผ่ - บ้านนางช้างเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ 1,6,10 ตำบลกุดเชียงหมี - บ้านกุเมะฮง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไผ่ - บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านคึมยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลทรายมูล - บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - เขตบ้านหนองแวง ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจารจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบอกรับวารสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อนำมาใช้ในงานราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานบริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร