"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 

- การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับปลูกและจัดสวนหย่อมสำหรับพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

- การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0117 ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตอนที่ 2)

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0255 ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยขี้เป็ด ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 4 - บ้านนาโป่ง - หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านหนองโสน หมู่ที่ 10 ตำบลสวาท - บ้านหนองเชียงไท หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1-0237 ระหว่างบ้านสำราญ หมู่ที่ 1,2 -บ้านสำราญ - บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11,12 ตำบลน้ำคำใหญ่ - บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5, 9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1-0238 ระหว่างบ้านสุขสว่าง หมู่ที่ 8 -บ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม - บ้านโชคชัยพร หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1-0240 ระหว่างบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 -บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม - บ้านโคกยาว หมู่ที่ 8,9 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1-0244 ระหว่างบ้านโศกผักหวาน หมู่ที่ 4,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1-0232 ระหว่างบ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 1,2 ตำบลดอนกอง หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล - แยกบ้านกำแมด หมู่ที่ 1,7,16 ตำบลคำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1-0260 ระหว่างบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5,13 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลคำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งไก่ป่า ระหว่างบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง - บ้านปอแดง หมู่ที่ 2,10 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างถนนเลี่ยงเมืองบ้านห้องข่า หมู่ 3 ตำบลน้ำคำใหญ่ -บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านหนองโลน หมู่ 4 ตำบลทุ่งแต้ - แยกบ้านโคกมนัส หมู่ที่ 9 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0155 ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นใดใหญ่ หมู่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยคำบอน ระหว่างห้วยคำบอน หมู่ที่7 ตำบลหนองหมี บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

-เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0057 ระหว่างถนนแจ้งสนิท (หนองนางตุ้ม) หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0117 ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0179 ระหว่างบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา - ต่เขตบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย ช่วงที่ 3

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างถนนแจ้งสนิท - บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1-0214 ระหว่างถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ตำบลในเมือง - บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5,9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง - บ้านปลาปิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ (ช่วงบ้านขาม - บ้านหัวดง) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านท่าช้าง - บ้านกุดกุง)