"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
 

-เผยแพร่ราคากลาง โครงการค่าซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านคำแดง หมู่ที่ ๗,๑๐,๑๓,๑๗ - บ้าานใหม่ชุมพร หมู่ที่ ๙,๑๑ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านโนนยาง ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (สายคุ้มอากาศดี)

- เผยแพร่ราคากลาง โครงค่าการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๗๔ ระหว่างบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้าานสมสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการค่าซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านป่าดาว หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ - บ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนเปลือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (สายป่าชาปฐม)

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการค่าซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านสามแยกภูกลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ - บ้านคึมยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการค่าซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านสามแยกภูกลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ - บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการค่าซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยเจริญ - บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเปลือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการ่าซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๗๕ ระหว่างบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการ่าซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0287 ระหว่างถนนร่องคำ หมู่ที่ 14 ตำบลห้องแซง - โคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๙๖ ระหว่างบ้านเหมือด หมู่ที่ ๕ ตำบลฟ้าหยาด - บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๒,๖,๙ ตำบลคูเมือง อำภอหมาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๘ ตำบลม่วง หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งไก่ป่า ระหว่างบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง - บ้านปอแดง หมู่ที่ 2,10 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างถนนเลี่ยงเมืองบ้านห้องข่า หมู่ 3 ตำบลน้ำคำใหญ่ -บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโศธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านหนองโลน หมู่ 4 ตำบลทุ่งแต้ - แยกบ้านโคกมนัส หมู่ที่ 9 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1 - 0155 ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นใดใหญ่ หมู่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ จังหวัดยโสธร

- เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยคำบอน ระหว่างห้วยคำบอน หมู่ที่7 ตำบลหนองหมี บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

-เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0057 ระหว่างถนนแจ้งสนิท (หนองนางตุ้ม) หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0117 ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0179 ระหว่างบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา - ต่เขตบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย ช่วงที่ 3

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างถนนแจ้งสนิท - บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1-0214 ระหว่างถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ตำบลในเมือง - บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5,9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0023 สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9 ตำบลคูเมือง - บ้านปลาปิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพระเสาร์ (ช่วงบ้านขาม - บ้านหัวดง) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านท่าช้าง - บ้านกุดกุง)