"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วม ประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมต้อนรับ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้ารับตำแหน่งใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระการศึกษาดีจังหวัดยโสธร 
องค์บริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วม ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ตัวแทนจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เข้าพบ ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และ นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลบอลลูนและอาหารดี ดนตรีแซ่บ จังหวัดยโสธร ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วม เป็นเกียรติพิธีถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ประทานกำเนิดและองค์อุปถัมภ์โรงเรียนสมเด็จพระณานสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์