"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
**********

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พัฒนา บูรณาการ เสริมสร้างความสุข"

พันธกิจ
**********

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม
๓. บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ป้องกั ฟื้นฟู ดูแล การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์
๕. ปลูกฝังสร้างค่านิยม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
7. สร้างองค์กรทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพระบบบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

***********