"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *
ตราประจำจังหวัด และประวัติความเป็นมา
 


รูปสิงห์ 2 ตัว หันหน้าเข้าหาพระเจดีย์และ มีดอกบัวอยู่ใต้ฐาน

รูปสิงห์ หมายถึง สัญลักษณ์ในการตั้งเมืองยโสธร คือ บ้านสิงห์ท่าเดิม กับบ้านสิงห์โคก ตามพงศาวดารเมืองยโสธร
รูปพระเจดีย์ หมายถึง พระธาตุพระอานนท์ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวยโสธรและเมืองอื่นๆ
รูปดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2515 อำเภอยโสธร ขึ้นสังกัดกับจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาโดยประกาศคณะปฎิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2515 ได้ยกฐานะอำเภอยโสธร ขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรเพื่อสืบประวัติจึงคงรูป..."ดอกบัว"ไว้เป็นอนุสรณ์

                ยโสธร....... เป็นจังหวัดซึ่งแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ในภานตอนล่างด้านทิศเหนือติดกับแนวเทือกเขาภูพานส่วนทางใต้ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำชีไหลผ่านเป็นระยะทางถึง 110 ก.ม. จังหวัดยโสธรมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 531 ก.ม. และเป็นจังหวัดที่มีงานประเพณี เซิ้งบั้งไฟ
                โดยจัดอย่างใหญ่โตทุกปี ประมาณกลางเดือน ๖ ด้วยความร่วมมือ สนับสนุนของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย
มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี มีพื้นที่ ๔๑๖๑.๗ ตร.ก.ม. แบ่งการปกครองออกเป็น ๙อำเภอ คือ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม อำเภอป่าติ้ว อำเภอค้อวัง อำเภอทรายมูลและอำเภอไทยเจริญ