กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

อำนาจหน้าที่ของ กองกิจการสภา อบจ.ยโสธร

2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป 7 / 8 ) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

2.1 ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
             2.1.1 งานจัดทำแผนงาน และงบประมาณของกองกิจการสภา อบจ.
             2.1.2 งานสิทธิและสวัสดิการของข้าราชการกองกิจการสภา อบจ.และสมาชิกสภาอบจ.
             2.1.3 งานพัสดุ สำนักปลัดฯ กองกิจการสภา กองแผนฯ กองคลัง กองช่าง ตรวจสอบภายใน กองการศึกษาฯ
กองส่งเสริมฯ
             2.1.4 งานจัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือคำสั่ง ประกาศของกองกิจการสภา อบจ.
             2.1.5 งานอบรมสัมมนา ดูงาน ของสมาชิกสภา อบจ.
             2.1.6 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมาชิกสภา อบจ.
             2.1.7 งานบัตรประจำตัวสมาชิกสภา อบจ.
             2.1.8 งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
             2.1.9 งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติของสมาชิกสภา อบจ.
             2.1.10 งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม สมาชิกสภา อบจ.
             2.1.11 งานเลขานุการประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
             2.1.12 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


2.2 ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
             2.2.1 งานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ.
             2.2.2 งานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
             2.2.3 งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมของสภา อบจ.
             2.2.4 จัดทำรายงานการประชุมสภา อบจ. และคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
             2.2.5 งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการประชุม สภา อบจ.
             2.2.6 งานเกี่ยวกับญัตติ กระทู้ถาม และข้อสอบถามของสมาชิกสภา อบจ.
             2.2.7 งานแจ้งมติการประชุมสภา อบจ.
             2.2.8 งานการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภา อบจ.
             2.2.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
             2.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือของชุมชนในระดับท้องถิ่น
             2.3.2 ประสานงานการพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นอื่น ๆ ให้เข้าถึงความต้องการของประชาชน
ในระดับท้องถิ่น
             2.3.3 สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น
             2.3.4 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในกิจการของสภา อบจ.
             2.3.5 งานประสานการเลือกตั้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             2.3.6 งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา อบจ.
             2.3.7 งานจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานให้สภา อบจ.และฝ่ายบริหารทราบ
             2.3.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย