กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

อำนาจหน้าที่ของ กองแผนและงบประมาณ

3.กองแผนและงบประมาณ มีผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน 7/8)
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของกองแผนและงบประมาณ และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

3.1 ฝ่ายนโยบายและแผนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
                 3.1.1 งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                 3.1.2 งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                 3.1.3 งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี และ 5 ปี
                 3.1.4 งานเกี่ยวกับการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
                 3.1.5 งานเกี่ยวกับการวางแผนผังเมืองรวม
                 3.1.6 งานจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                 3.1.7 งานเกี่ยวกับการวิจัยแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                 3.1.8 งานเกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 3.1.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3.2 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
                 3.2.1 งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
                 3.2.2 งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                 3.3.3 งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ
                 3.3.4 งานเกี่ยวกับการขอกู้เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)
                 3.3.5 งานเกี่ยวกับกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
                 3.3.6 งานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
                 3.3.7 งานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                 3.3.8 งานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในระดับจังหวัด
                 3.3.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


3.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
                 3.3.1 งานเกี่ยวกับการตรวจติดตามและประเมินผลงานโครงการต่าง ๆ
                 3.3.2 งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ จากส่วนกลาง
                 3.3.3 งานเกี่ยวกับโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมสาธารณะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 3.3.4 งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีภายในกองแผนและงบประมาณ
                 3.3.5 งานพัสดุ
                 3.3.6 งานเกี่ยวกับการจัดการคุ้มครอง ดูแลรักษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
                 3.3.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3.4 ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
                 3.4.1 งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
                 3.4.2 งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคจากส่วนกลางหน่วยงาน
ราชการอื่น
                 3.4.3 งานเกี่ยวกับโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมสาธารณูปโภคให้แก่องค์กร การปกครองส่วนท้องถิ่น
                 3.4.4 งานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคในเขตจังหวัด
                 3.4.5 งานให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคแก่เอกชน ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
                 3.4.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย