กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

อำนาจหน้าที่ กองช่าง


5.กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7 / 8 ) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิด ชอบในการปฏิบัติราชการ
ของกองช่าง และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

5.1 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
            5.1.1 งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี
            5.1.2 งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบและก่อสร้างตามสภาพภูมิประเทศ;
และเป็นจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
             5.1.3 งานเขียนแบบและออกแบบงานทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำและงานก่อสร้างทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
             5.1.4 งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย
             5.1.5 งานควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์งานช่าง วัสดุออกแบบ พิมพ์แบบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานช่าง
             5.1.6 งานผังเมือง
             5.1.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
        
5.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
              5.2.1 งานจัดทำแผนการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานทาง อาคาร สะพาน และแหล่งน้ำ
              5.2.2 งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานทาง อาคาร สะพาน และแหล่งน้ำ
              5.2.3 งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุในงานก่อสร้าง
              5.2.4 งานตรวจสอบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
               5.2.5 งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ ที่แล้วเสร็จเพื่อเตรียมการซ่อมบำรุง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
               5.2.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5.3 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
               5.3.1 งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               5.3.2 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
               5.3.3 งานบำบัดและป้องกันรักษามลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ
               5.3.4 งานสุขาภิบาล และรักษาความสะอาด
               5.3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

5.4. ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
              5.4.1 งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี
              5.4.2 งานรวบรวมประวัติเครื่องจักรกล
              5.4.3 งานควบคุมการใช้เครื่องจักรกล
              5.4.4 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
              5.4.5 งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
              5.4.6 งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเครื่องจักรกลและด้านวิชาการทางเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานอื่น
ที่ร้องขอ
              5.4.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย