หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

อำนาจหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน


8. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยตรวจสอบภายในแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
        8.1 งานตรวจสอบบัญชีเอกสาร เบิกจ่ายเอกสารรับเงินทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
        8.2 งานตรวจสอบเอกสารการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
        8.3 งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
        8.4 งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
        8.5 งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินเบิกจ่ายเงินฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และตรวจสอบการเงิน
การหักภาษีเงินได้การนำส่งเงิน การเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่น ๆ
        8.6 งานตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
        8.7 งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ
        8.8 งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ การจ่าย การยืม พัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
        8.9 งานตรวจสอบเอกสารจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี
        8.10 งานอื่นที่ได้รับมอบหมา