กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

อำนาจหน้าที่ของ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6. อำนาจหน้าที่ของ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การสงเคราะห์สวัสดิการเด็ก เยาวชน การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก การช่วยเหลือสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการการส่งเสริมอาชีพประชาชน ให้อยู่ดีกินดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และงานด้านสาธารณสุข  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่

6.1 ฝ่ายพัฒนาสังคม   มีงานในหน้าที่  และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
            6.1.1 งานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
            6.1.2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ
            6.1.3 งานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
            6.1.4 งานสงเคราะห์และสวัสดิการเด็กและเยาวชน
            6.1.5 งานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
            6.1.6 งานการฌาปนกิจสงเคราะห์
            6.1.7 งานการขออนุญาตจัดตั้งหอพัก
            6.1.8 งานช่วยเหลือสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
            6.1.9 งานสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
            6.1.10 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

8.2  ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ  มีงานในหน้าที่และความ รับผิดชอบงาน  ดังนี้
            8.2.1 งานจัดทำแผนปฏิบัติส่งเสริมอาชีพประชาชนด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ การประมง การหัตถกรรม
และอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
            8.2.2 งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
            8.2.3 งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรด้านการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
            8.2.4 งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรด้านการประมงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
            8.2.5 งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
            8.2.6 งานการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
            8.2.7 งานสำรวจความช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช  และป้องกันโรคสัตว์
            8.2.8 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


8.3  ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข  มีงานในหน้าที่และความรับผิดชอบงาน  ดังนี้
            8.3.1 งานส่งเสริมทางด้านการสาธารณสุข
            8.3.2 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
            8.3.3 งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน
            8.3.4 งานส่งเสริมสุขาภิบาลและอนามัย
            8.3.5 งานส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
            8.3.6 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยประชาชน
            8.3.7 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย